Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 23 juni 2022

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de daarbij vermelde betekenis gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt:

a. Get Socials: Get Socials, gevestigd te Medemblik Vouter 67, 1671 LE, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72849665.
b. Get Socials: Get Socials ingeschreven onder KvK nummer 82199663.
c. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Get Socials voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
d. Overeenkomst: De schriftelijke afspraken voor de diensten tussen Get Socials en de Wederpartij.
e. Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
f. Partijen: De Partijen die de Overeenkomst zijn aangegaan.
g. Offerte: Alle Aanbiedingen aan de wederpartij waarmee het sluiten van een Overeenkomst wordt beoogd.
h. Aanbieding: Ieder aanbod door Get Socials tot het aangaan van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Get Socials heeft als doel om haar klanten te adviseren op het gebied van online marketing.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen Get Socials en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Get Socials, waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Get Socials en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.5. Wanneer de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, zijn deze afspraken slechts geldig wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Get Socials zijn overeengekomen.
2.6. Wanneer Get Socials niet verwacht dat deze Algemene Voorwaarden strikt worden nageleefd, betekent dit niet dat de Wederpartij niet gebonden is aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanbiedingen en Offertes
3.1. Aanbiedingen en Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2. Alle Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.3. Wanneer een termijn aan het aanbod of de Offerte is gegeven, vervalt het aanbod of de Offerte na het verstrijken van deze termijn.
3.4. Get Socials is slechts gebonden aan haar Aanbiedingen of Offertes indien deze binnen het gestelde termijn schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard.
3.5. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Get Socials gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.6. Get Socials is niet gebonden aan haar Aanbiedingen en/of Offertes wanneer de Wederpartij had kunnen weten dat de inhoud van deze Aanbieding en/of Offerte een vergissing was.

4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij de Aanbieding of Offerte van Get Socials schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. Get Socials zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Get Socials garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.
5.2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Get Socials de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
5.3. De Wederpartij zorgt ervoor dat alle benodigde informatie die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Get Socials wordt verstrekt.
5.4. De Wederpartij is gehouden Get Socials te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
5.5. Get Socials is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de Wederpartij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
5.6. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Get Socials niet naar behoren nakomt, heeft Get Socials het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6. Wijzigingen
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Get Socials de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Get Socials zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële of andere gevolgen heeft die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de Wederpartij, zal Get Socials de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
6.4. Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Get Socials daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de Overeenkomst van invloed zijn op de prijs. Hierbij zal Get Socials proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
6.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen Get Socials en de Wederpartij zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard door beide partijen.

7. Betaling
7.1. Bij het aanvaarden van de Overeenkomst, accepteert de Wederpartij de betalingsverplichting die dit met zich meebrengt.
7.2. Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
7.3. Wanneer gekozen wordt voor betalen in termijnen, dient het eerste termijn voldaan te worden voor de start van het programma/traject/project.
7.4. Wanneer er niet betaald wordt, volgt er een aanmaning. Indien deze niet tijdig betaald wordt, is de Wederpartij in verzuim. Vanaf dit moment worden de wettelijke incassokosten in rekening gebracht.
7.5. Er wordt in de Overeenkomst een vaste prijs afgesproken voor de opdrachten/Diensten/Programma’s die Get Socials zal uitvoeren. Indien dit niet gebeurd is, geldt het standaardtarief dat Get Socials hanteert.

8. Annulering
8.1. De Wederpartij kan 14 dagen na aanvang van de Overeenkomst annuleren. De klant is dan verplicht om reeds gemaakte kosten te vergoeden.

9. Intellectueel eigendom
9.1. Get Socials behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, Offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.2. De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Get Socials kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

10. Geheimhouding
10.1. De Wederpartij verklaart alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Get Socials ontvangt geheim te houden.
10.2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Get Socials waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade oplevert aan Get Socials.
10.3. De Wederpartij neemt voldoende en passende maatregelen om te waarborgen dat de in lid 1 en 2 genoemde informatie geheim blijft.

11. Boetebeding
11.1. Bij overtreding van artikel 9 en 10 verbeurt de Wederpartij een direct opeisbare boete van €2.000.
11.2. Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting geeft Get Socials recht op een schadevergoeding forfaitair begroot op 10% van het openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan € 50,00.
11.3. Het verbeuren van de boete doet geen afbreuk aan de rechten van Get Socials, waaronder het recht op schadevergoeding.

12. Klachten
12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden van Get Socials dienen door de klant zo snel mogelijk kenbaar te worden gemaakt en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de klacht.
12.2. Klachten kunnen zowel schriftelijk als elektronisch aan Get Socials kenbaar worden gemaakt.
12.3. De klacht dient zo concreet mogelijk beschreven te worden, zodat Get Socials hier inhoudelijk op kan reageren.

13. Ontbinding en opschorting
13.1. Get Socials mag de nakoming uitstellen wanneer zij goede reden heeft om te denken dat de Wederpartij niet of slechts beperkt aan haar verplichtingen zal voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer Get Socials goede reden heeft om te denken dat de Wederpartij niet zal betalen.
13.2. Get Socials kan de Overeenkomst ontbinden wanneer er zich iets voordoet waardoor het onmogelijk wordt gemaakt de Overeenkomst na te komen, of wanneer er zich een omstandigheid voordoet waardoor het niet meer redelijk is om te verwachten dat de Overeenkomst nagekomen wordt.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Get Socials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade.
14.2. Wanneer Get Socials iemand buiten Get Socials inschakelt, is zij niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon worden gemaakt.
14.3. Get Socials is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens door de Wederpartij of door enige andere nalatigheid van de Wederpartij.
14.4. Indien Get Socials aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
14.5. Als de aansprakelijkheidsverzekering de schade niet uitbetaalt, is het schadebedrag slechts beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15. Overmacht
15.1. Als er sprake is van overmacht, waardoor Get Socials haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.
15.2. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Get Socials geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals bijvoorbeeld ziekte van Get Socials of een naast familielid. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een stroomstoring.
15.3. Voor zover Get Socials ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en hier kan een zelfstandige waarde aan worden toegekend, dan is de Wederpartij verplicht om voor dit gedeelte te betalen.

16. Privacy
16.1. Get Socials neemt de privacy van haar klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. Get Socials houdt zich hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
16.2. Voor meer informatie hierover verwijst Get Socials u graag naar haar privacyverklaring. Deze kunt u vinden in de footer van haar website.

17. Toepasselijk recht
17.1. Op de Overeenkomst tussen Get Socials en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2. Indien een geschil voorgelegd moet worden aan de rechter, is de rechter in het arrondissement waar Get Socials gevestigd is bevoegd.